Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. DEFINICJE:
  • Administrator– Finanse dla Ciebie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego nr 9, lok. 240, 03-984 Warszawa (zwana dalej „Finanse dla Ciebie” lub „Administrator”);
  • Dane osobowe– wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz imię i nazwisko, numer telefonu czy adres e-mail;
  • Przetwarzanie danych osobowych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, w szczególności zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
  • Polityka – niniejsza Polityka Prywatności;
  • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: https://splatachwilowek-gorzow.pl/;
  • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z funkcjonalności opisanych w Polityce;
 2. INFORMACJE NA TEMAT POLITYKI
  • W Polityce zawarte zostały podstawowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Polityka ma zastosowanie do wszystkich usług Finanse dla Ciebie oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
  • Celem Polityki jest wypełnienie obowiązku informacyjnego nałożonego na Administratora na mocy art. 13 RODO poprzez wyjaśnienie w jaki sposób Finanse dla Ciebie wykorzystuje udostępnione przez Użytkownika Dane osobowe, w szczególności wyjaśnienie, które Dane osobowe gromadzi i w jakim celu.
 3. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU
  • W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.
  • W szczególności, dane gromadzone przez Administratora mogą obejmować imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz datę urodzenia.
 4. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
  • Dane osobowe osób, które korzystają z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies) przetwarzane są przez Administratora, w następujących celach:
   • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, obejmującego niezbędność́ przetwarzania do wykonania umowy a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   • w celach statystycznych oraz administracyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, obejmującego uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności oraz preferencji Użytkowników, w celu nieustannej poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
   • w celach dowodowych i obrony roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, obejmującego uzasadniony interes Administratora, polegający na rozpatrywaniu potencjalnych reklamacji i ochronie jego praw;
   • w celach marketingowych Administratora– szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane poniżej w punkcie nr 6 - „MARKETING I PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE”.
 1. FORMULARZ KONTAKTOWY I WNIOSEK ONLINE
  • Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe (obejmujących imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail) jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych (np. w treści zapytania) jest dobrowolne.
  • W przypadku formularza kontaktowego Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
   • w celu obsługi zapytania złożonego poprzez formularz kontaktowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO); w zakresie przetwarzania danych fakultatywnych podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
   • w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
  • Administrator zapewnia również możliwość złożenia za pośrednictwem Serwisu Wniosku Online. Skorzystanie z formularza Wniosku Online wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem (dane kontaktowe) i rozpatrzenia Wniosku (dane finansowe). Podanie danych finansowych oraz kontaktowych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi Wniosku, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi.
  • W przypadku Wniosku Online Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
   • W celu obsługi wniosku złożonego poprzez formularz Wniosku Online – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
   • W celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
 1. MARKETING I PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
  • Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych, które w szczególności obejmują:
   • kierowanie e-mailowych powiadomień o ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
   • oferowanie produktów i usług w ramach marketingu bezpośredniego, w tym telefonicznie.
  • Administrator kieruje e-mailowe powiadomienia o ofertach lub treściach tym Użytkownikom, którzy podali w tym celu swój adres e-mail. Podanie danych jest niezbędne w celu kierowania e-mailowych powiadomień, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wysyłki takich powiadomień.
  • Dane osobowe w zakresie marketingu są przetwarzane w następujących celach:
   • w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach e-mailowych powiadomień o ofertach lub treściach oraz marketingu bezpośredniego w tym telefonicznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, obejmującego prawnie uzasadniony interes Administratora, w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą;
   • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, obejmujący prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości obrony swoich praw.
  • Administrator przetwarza również Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem danych profili, w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora w tym o promowaniu usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes, polegający na promowaniu własnej marki, zgodnie z art. 6 ust. 1 f RODO.
  • Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z otrzymywania od Administratora informacji za pośrednictwem marketingu bezpośredniego. Należy w tym celu napisać wiadomość e-mail na adres: biuro@finanse-dla-ciebie.pl
  • Dane osobowe Użytkownika nie będą przedmiotem zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 2. PLIKI COOKIES ORAZ NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE
  • Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Zbierają one informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.
  • Zgoda na używanie plików cookies jest całkowicie dobrowolna. Użytkownik Serwisu może odmówić akceptacji korzystania z plików cookies lub skorzystać z ustawień przeglądarki internetowej regulujących ich użycie.
   W przypadku zablokowania plików cookies w całości lub w części, możliwe jest ograniczenie funkcjonalności Serwisu (więcej na temat plików cookies znajduje się w zakładce Pliki Cookies).
 3. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
  • Okresy przetwarzania danych osobowych przez Administratora i związane z nimi okresy przechowywania danych osobowych zależą od rodzaju świadczonych usług oraz celów przetwarzania. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimozowane.
  • Co do zasady, dane przetwarzane są przez czas świadczenia usług lub obsługi Formularzy Kontaktowych, do momentu:
   • wycofania udzielonej zgody, na podstawie której odbywa się przetwarzanie;
   • zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w sytuacjach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora;
  • Okres przetwarzania danych może być przedłużony, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi. W takim wypadku zostaną one usunięte lub zanonimizowane po upływie okresu przedawnienia.
 4. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW
  • Użytkownikowi przysługuje w szczególności:
   • prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii;
   • prawo do żądania sprostowania lub usunięcia danych;
   • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • prawo przenoszenia danych;
   • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • W zakresie prawa określonego w punkcie 1.4 Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które są przetwarzane podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W razie wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że będzie w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.
  • W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez niego zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.
  • Wszelkie żądania wniesione przez Użytkownika w wykonaniu praw określonych w punktach 1.1– 9.1.5 oraz innych wynikających z RODO, Administrator rozpatrzy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania.
  • W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Administratora elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie. W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych wnioskodawcy przetwarzanych przez Administratora umożliwia kontakt drogą elektroniczną, odpowiedzi należy udzielić drogą elektroniczną.
  • Administrator przechowuje informacje dotyczące zgłoszonego żądania oraz osoby, która żądanie zgłosiła, w celu zapewnienia możliwości wykazania zgodności oraz w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń podmiotów danych. Rejestr żądań przechowywany jest w sposób zapewniający integralność i poufność zawartych w nim danych.
 5. ODBIORCY DANYCH
  • W związku z realizacją usług Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawnione zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podwykonawcom, którym zostały zlecone czynności wymagające przetwarzania danych, np. dostawcy usług IT, firmy analityczne, doradcze, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych), jak również pracownicy Administratora.
  • Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  • Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiego (do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych).
 6. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
  • Administrator prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny – co oznacza, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowej realizacji przez nich zadań. Administrator dokłada należytej staranności, aby wszelkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych do tego pracowników i współpracowników.
  • W każdym przypadku przetwarzania danych na zlecenie Administratora przez podwykonawców lub inne podmioty, współpracujące z nim, podejmie on wszelkie niezbędne działania, by podmioty te gwarantowały stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa.
 7. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
  • Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  • Kontakt z Administratorem w jakichkolwiek kwestiach dotyczących danych osobowych (w tym niniejszej Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies) możliwy jest mailem lub listownie:
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. W takim przypadku, Użytkownik zostanie o tym poinformowany poprzez wyświetlenie odpowiedniej informacji w Serwisie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail. W przypadku uprzedniego powiadomienia Użytkownika o zmianach w Polityce, fakt korzystania przez niego z usług Serwisu oznacza akceptację zmian.
  • Użytkownik nie akceptujący warunków wynikających z nowej wersji Polityki, może zaprzestać korzystania z Serwisu.
  • Aktualna wersja Polityki obowiązuje od dnia 16 grudnia 2021 r. 

COOKIES

POLITYKA COOKIES
 • DEFINICJEPliki cookies (tzw. „ciasteczka”) - to małe pliki tekstowe instalowane na Urządzeniu Końcowym Użytkownika przeglądającego Serwis. Zbierają one informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej, stanowiąc dane informatyczne – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Zwykle zawierają nazwę strony internetowej, czas przechowywania ich na Urządzeniu Końcowym oraz unikalny numer;
 • Operator -
 • Finanse dla Ciebie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego nr 9, lok. 240, 03-984 Warszawa
 • Serwis
 •  – serwis internetowy prowadzony przez Operatora pod adresem:
 • https://www.splatachwilowek-lodz.pl
 • Urządzenie Końcowe –
 • telekomunikacyjne urządzenie końcowe Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.);
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z funkcjonalności opisanych w Polityce Prywatności.
 • POSTANOWIENIA OGÓLNESerwis nie zbiera w sposób automatyczny innych informacji niż tych zawartych w plikach cookies.
 • Podmiotem zamieszczającym na Urządzeniu Końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.
 • CELE WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIESPliki cookies wykorzystywane są na podstawie uzasadnionego interesu Operatora w następujących celach:
 • statystycznych i analitycznych - które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu z niego korzystają, celem możliwości stałego ulepszania struktury i zawartości Serwisu;
 • funkcjonalnych – niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności Serwisu;
 • marketingowych – aby dostosować zawartość Serwisu do preferencji Użytkownika w celu optymalizacji korzystania z Serwisu.
 • RODZAJE PLIKÓW COOKIESZasadniczo pliki cookies dzielą się na:
 • Sesyjne (session cookies). Pliki tymczasowe, przechowywane w przeglądarce internetowej Urządzenia Końcowego do czasu jej wyłączenia lub wylogowania, czy też opuszczenia strony internetowej. Po zakończeniu sesji, zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia Końcowego. Pliki te są niezbędne do korzystania ze strony internetowej i do świadczenia usługi telekomunikacyjnej.
 • Stałe (persistent cookies). Pozostają one w przeglądarce internetowej Urządzenia Końcowego do momentu usunięcia ich przez Użytkownika bądź do z góry określonego przez Operatora czasu. Zakończenie sesji przeglądarki internetowej albo wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z pamięci Urządzenia Końcowego Użytkownika.
 • Zewnętrzne
 •  (tzw.
 • third party cookies
 • ) – informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, czy serwerów dostawców usług np. map umieszczanych na stronie, współpracujących z właścicielem danej strony internetowej.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • Niezbędne
 •  pliki cookies, umożliwiające prawidłowe korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu. Dzięki Niezbędnym plikom cookies możliwe jest np. wyświetlenie formularza kontaktowego;
 • Analityczne
 •  pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu. Dostarczają informacji m.in. o skuteczności działań reklamowych czy o średniej długości wizyty Użytkownika w Serwisie;
 • Funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • Reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • Operator stosuje różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych, obejmujące:
 • Google Analytics. Pliki cookies Google Analytics to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem:
 • https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners
 • Aplikację fastcall.pl. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem:
 • https://fastcall.pl/pliki-cookies
 1. PODSTAWY PRAWNE DLA UŻYWANIA PLIKÓW COOKIES
 • Z wyjątkiem Niezbędnych plików cookies (używanych na podstawie uzasadnionego interesu Operatora dotyczącego funkcjonowania sprawnej i wydajnej strony internetowej), Serwis wykorzystuje pliki cookies wyłącznie za wcześniejszą wyraźną zgodą Użytkownika. Operator zobowiązuje się wykorzystywać pliki cookies wyłącznie do celów, o których mowa w punkcie nr 3 niniejszej Polityki.
 • Zgoda na wykorzystywanie wszystkich rodzajów plików cookies jest zalecana, aby zapewnić pełne wykorzystanie funkcjonalności Serwisu.
 • Użytkownik może wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie.
 • W przypadku braku wyrażenia zgody lub w razie wycofania zgody na dany rodzaj plików cookies (lub w przypadku braku akceptacji instalacji plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki) Operator nie instaluje tego rodzaju plików cookies na Urządzeniu Końcowym Użytkownika.
 1. OBSŁUGA PLIKÓW COOKIES
 • Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu Końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym na Urządzeniu Końcowym. Po wyrażeniu zgody na wykorzystywanie plików cookies, Użytkownik może zmieniać sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym blokować lub usunąć te, które pochodzą ze strony
 • https://www.splatachwilowek-lodz.pl
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 • Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookies, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookies, które zostały już zapisane na Urządzeniu Końcowym przez przeglądarkę. Zarządzanie i usuwanie plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową
 • Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies dla niektórych przeglądarek znajdują się na następujących stronach internetowych:
 • Firefox:
 delete-manage-cookiesSafari:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PLOpera:
DANE KONTAKTOWE
 • Kontakt z Operatorem w jakichkolwiek kwestiach dotyczących Polityki Prywatności i Polityki Cookies możliwy jest mailem lub listownie:
adres e-mail:

 lub
 • adres korespondencyjny: ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego nr 9, lok. 240, 03-984 Warszawa.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. W takim przypadku, Użytkownik zostanie o tym poinformowany poprzez wyświetlenie odpowiedniej informacji w Serwisie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 • Aktualna wersja Polityki obowiązuje od dnia 16 grudnia 2021 r.